GRIP
ZINZI OEGEMA
Toolkit voor het creëren van contemporary circus

Vanuit een gemis van handvatten om hedendaagse circusvoorstellingen te maken, zocht circusmaker Zinzi Oegema naar een eigen methode en deed een onderzoek. Ze bestudeerde publicaties over circusdramaturgie, las analyses en verzamelde onderzoeken. Geconfronteerd met een gebrek aan materiaal over praktijkgericht circuswerk, besloot ze mensen te interviewen die circusvoorstellingen hadden gecreëerd die ze interessant vond. In GRIP presenteert Zinzi haar bevindingen en lees je gedeeltes van deze interviews.

Deze tweetalige publicatie is onderdeel van een tweejarig ontwikkeltraject dat circusmaker Zinzi Oegema van 2017-2018 deed bij TENT en dat gefinancierd is door het Fonds Podiumkunsten (binnen de Nieuwe Makers regeling), het Amsterdams Fonds voor de Kunst en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Naast GRIP creëerde ze drie circus voorstellingen: MEMO, Barstool Bound en PIT.PRIJS €12,50 (ex verzendkosten)
BESTELLEN
 info@tent.eu | vermeld je naam & adres
GRATIS
download de Nederlandse versie van GRIP

GRIP
ZINZI OEGEMA
Toolkit for creating contemporary circus

Fueled by a lack of tools to create contemporary circus performances, circus maker Zinzi Oegema looked for a method and did research. She studied publications on circus dramaturgy, read analyses, and collected case studies. Confronted with a lack of material on hands-on circus work, she decided to interview people who had created circus performances that she found interesting. In GRIP Zinzi presents her findings and you can read parts of these interviews.

This bilingual publication is part of a two year development trajectory that circus maker Zinzi Oegema did at TENT from 2017-2018 and that is funded by the Dutch Performing Arts Fund NL (within the New Makers grant), the Amsterdam Fund for the Arts and the Creative Industries Fund NL. In addition to GRIP she created three circus performances: 
MEMO, Barstool Bound and PIT.


PRICE €12.50 (ex shipping costs)
ORDER
info@tent.eu | mention your name & address
FREE download the English version of GRIP